Algemene voorwaarden APProvisio BV 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 01/08/2021 en vervangen alle vorige.

A. Voor alle diensten gepresteerd door en bestellingen geplaatst bij APProvisio BV :

 1. Voor zover tussen partijen schriftelijk geen andersluidende bijzondere voorwaarden werden overeengekomen, gelden deze algemene voorwaarden voor alle overeenkomsten gesloten met APProvisio BV.
 2. Door de ondertekening van een offerte, opdrachtbevestiging, functioneel eisenpakket of aannemingsovereenkomst of door de betaling van een voorschot op een bestelling, van de overeengekomen prijs of door de betaling van een eerste factuur ten bedrage van 15% van de geraamde aannemingssom, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat, zonder voorbehoud.
 3. APProvisio BV verbindt zich ertoe de haar toevertrouwde opdrachten naar best vermogen uit te voeren met de nodige ernst en ervaring die redelijkerwijze van een specialist in het domein kan verwacht worden.
 4. De Opdrachtgever verbindt er zich toe APProvisio BV nauwgezet en tijdig alle nodige informatie te verstrekken en met haar samen te werken. Alle prestaties en kosten voortvloeiend uit het niet, niet tijdig en niet behoorlijk ter beschikking stellen van gegevens en documenten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. APProvisio BV houdt zich het recht voor voorschotten te vragen en slechts met prestaties te starten of ze voort te zetten na ontvangst van de voor akkoord ondertekende offerte, opdrachtbevestiging, van het functioneel eisenpakket en / of het document ‘stijl en ontwerp’ en/of na ontvangst van de voorschotten.
 6. De BTW, zowel als andere belastingen, verplaatsingsvergoedingen, transport- en douanekosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Zij zijn nooit in de prijs inbegrepen en zullen apart in rekening gebracht worden.
 7. APProvisio BV houdt zich het recht voor om elektronisch te factureren. Indien de Opdrachtgever een factuur geheel of gedeeltelijk betwist, moet hij dit per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum melden aan APProvisio BV. Behoudens andere vermelding op de factuur, is elke factuur betaalbaar op de zetel van APProvisio BV binnen 15 dagen na factuurdatum. De niet gehele betaling van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Bij gebreke aan tijdige betaling van het verschuldigde bedrag zijn van rechtswege zonder ingebrekestelling, moratoire interesten gelijk aan 1 % per begonnen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van de hoofdsom met een minimum van 125 EUR, verschuldigd.
 8. Telkenmale de Opdrachtgever een bestelling afzegt of bestelde goederen niet in ontvangst neemt of zich schuldig maakt aan contractuele wanprestatie, of in geval APProvisio BV opteert voor de ontbinding van de overeenkomst, zal de Opdrachtgever automatisch en van rechtswege ten titel van forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn het bedrag gelijk aan 40% van hetzij de geraamde aannemingssom, hetzij de overeengekomen prijs, exclusief BTW, met een minimum van 500 EUR, en zal de Opdrachtgever tevens gehouden zijn tot betaling van alle kosten voor terugname van de geleverde toestellen en/of herstel van de goederen in hun oorspronkelijke staat, dit alles ongeacht het recht van APProvisio BV om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst na te streven.
 9. APProvisio BV mag haar opdrachten geheel of gedeeltelijk door een derde in onderaanneming laten uitvoeren.
 10. APProvisio BV heeft het recht onmiddellijk te verzaken aan een opdracht wanneer ze een aantasting kan betekenen van haar onafhankelijkheid in de uitvoering van haar opdracht of in geval van belangenconflict, en brengt de Opdrachtgever hiervan op de hoogte.
 11. APProvisio BV is niet verplicht de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid na te gaan van de documenten, foto’s en informatie van welke aard ook, die door de Opdrachtgever aan APProvisio BV worden voorgelegd.
 12. APProvisio BV wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik door de Opdrachtgever van adviezen of diensten verstrekt door APProvisio BV.
 1. Evenmin is APProvisio BV aansprakelijk voor de niet-naleving van de opgelegde termijnen voor zover dit niet te wijten is aan een fout van APProvisio BV.
 2. APProvisio BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de tekortkomingen en fouten begaan door de Opdrachtgever of een derde, en zal APProvisio BV voor alle aanspraken hieromtrent volledig vrijwaren.
 3. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan APProvisio BV slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover wordt bewezen dat APProvisio BV een zware fout of zware nalatigheid heeft begaan, of in geval van opzet.
 4. De aansprakelijkheid van APProvisio BV is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Opdrachtgever heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies van contracten. In elk geval is de totale aansprakelijkheid van APProvisio BV beperkt tot 18.550 EUR. Bovendien en onverminderd het voorgaande, is in alle gevallen, ongeacht de oorzaak, de totale aansprakelijkheid van APProvisio BV voor verlies en schade beperkt tot het bedrag dat door de Opdrachtgever aan APProvisio BV betaald is in het kalenderjaar waarin het verlies of de schade optreedt.
 5. Geen enkele klacht zal ontvankelijk zijn indien ze niet per aangetekend schrijven werd betekend binnen een termijn van 8 dagen na ontdekking van het gebrek in de geleverde prestaties.
 6. Enkel documenten uitgaande van een zaakvoerder of een expliciet daartoe gevolmachtigde, zijn wettelijk bindend.
 7. APProvisio BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de resultaten van haar werkzaamheden.
 8. De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur en kan door iedere partij op ieder ogenblik worden beëindigd per aangetekend schrijven mits een opzegtermijn van drie maanden. Al de erelonen en kosten t.e.m. de te leveren prestaties in het kader van de beëindiging van de overeenkomst, worden betaald door de Opdrachtgever.
 9. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt APProvisio BV van rechtswege van elke verbintenis, zonder recht op schadevergoeding. In het geval APProvisio BV afhankelijk is van onderaannemers, is deze bepaling ook toepasbaar in geval van overmacht of toeval in hun hoofde. Worden o.a., zonder limitatief te zijn, als overmacht beschouwd: overlijden, hospitalisatie, langdurige ziekte of het vervullen van militaire verplichtingen van of door één de zaakvoerders, ongeval, brand, materieelbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, stakingen, internetonderbrekingen, ….
 10. Indien de Opdrachtgever in ontbinding of failliet gaat, in kennelijk onvermogen zou verkeren, één van haar verplichtingen niet zou nakomen, zoals o.a. geen (voldoende) medewerking verlenen, niet tijdig de nodige documenten overmaken of betalen, alsook in het geval bepaald in artikel 8, behoudt APProvisio BV zich het keuzerecht voor om ofwel de uitoefening haar eigen verbintenissen zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, ofwel om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, te ontbinden voor het geheel of een gedeelte.
 11. Het feit dat APProvisio BV op een gegeven ogenblik geen aanspraak maakt op de naleving van een bepaling van de overeenkomst, kan niet geïnterpreteerd worden als een verzaking om zich later erop te beroepen.
 12. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van de overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. De partijen zullen te goeder trouw onderhandelen omtrent een aanpassing van de betreffende bepaling teneinde hetzelfde economische evenwicht tussen de rechten en de verplichtingen van de partijen te vrijwaren als in het geval dat de nietige bepaling geldig was geweest.
 13. De rechtsverhouding tussen APProvisio BV en de Opdrachtgever is onderworpen aan Belgisch recht. Geschillen zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de plaats van de zetel van APProvisio BV.

B. Voor de diensten en leveringen met betrekking tot de registratie van domeinnamen:

 1. Bij het bestellen van een domeinnaam dient de Opdrachtgever te verklaren dat hij accepteert dat het gebruik van de domeinnaam niet in strijd is met de naam of merkrechten van derde partijen of anderszins in strijd is met de wetgeving.
 2. Domeinnamen worden altijd geregistreerd op de eigen naam van de Opdrachtgever en op verzoek van de Opdrachtgever zelf. APProvisio BV treedt hierbij uitsluitend op als bemiddelaar. APProvisio BV zal de Opdrachtgever op de hoogte stellen wanneer de registratie van de domeinnaam een feit is. APProvisio BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid meer voor de domeinnaam wanneer deze is opgezegd, verhuisd naar een andere leverancier of wanneer het hostingcontract dat eraan gekoppeld was, is verwijderd.
 1. De domeinnaam wordt door APProvisio BV geregistreerd bij of overgedragen aan partners van APProvisio BV.
 2. In het geval er door de Opdrachtgever een onjuiste domeinnaam wordt besteld, bijvoorbeeld door maar niet beperkt tot het maken van een spelfout of het verwerken in de domeinnaam van een foute eigennaam, wordt het aangerekende registratietarief niet vergoed. APProvisio BV zal echter wel trachten de domeinnaam te corrigeren, zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien APProvisio BV verantwoordelijk zou zijn voor het verzenden van foutieve gegevens met betrekking tot de registratie van een domeinnaam bij de registratie, zal APProvisio BV de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden van de juiste domeinnaam.

C. Voor de diensten met betrekking tot het hosten van een website:

 1. Voor zover tussen partijen schriftelijk geen andersluidende bijzondere voorwaarden werden overeengekomen, worden alle hostingcontracten met een abonnementsformule op jaarbasis (12 maanden) aangegaan. Deze contracten vangen aan van zodra de nodige ruimte is vrijgemaakt op een server in beheer van APProvisio BV of van één van haar onderaannemers en worden, behoudens schriftelijke opzegging ontvangen minstens één maand voor de vervaldag, telkens in duurtijd stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van een jaar (12 maanden).
 2. De Opdrachtgever kan een hostingcontract op elk gewenst moment opzeggen, maar vooruit betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd en als een opzegging niet schriftelijk is gebeurd of niet is ontvangen minstens één maand voor de vervaldag, is de Opdrachtgever verplicht het abonnementsgeld voor de volgende periode van 12 maanden te betalen.
 3. In geval van beëindiging van een hostingcontract staat de Opdrachtgever zelf in voor de transfer van een website. Indien hiervoor door de Opdrachtgever een tussenkomst van APProvisio BV wordt gevraagd, zullen de prestaties in regie worden aangerekend.
 4. Gegevens van homepages en mailsystemen worden door APProvisio BV over het algemeen zeven dagen na beëindiging van een abonnementsformule verwijderd.
 5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van APProvisio BV grote hoeveelheden gegevens op de servers in beheer van APProvisio BV of van één van haar onderaannemers op te slaan die gratis mogen worden gedownload of opgevraagd.
 6. Illegaal materiaal mag niet opgeslagen worden op de servers in beheer van APProvisio BV of van één van haar onderaannemers. Onder illegaal materiaal wordt onder meer verstaan illegale foto’s of illegaal videomateriaal, illegaal materiaal onder de vorm van andere bestandtypes of links naar illegaal materiaal. Illegaal materiaal is bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, materiaal dat auteursrechtelijk is beschermd of ander materiaal dat volgens de wet in brede zin niet mag worden gepubliceerd of opgeslagen of waarvoor de nodige voorafgaande toestemmingen niet zijn verkregen.
 7. Het is evenmin toegestaan erotisch, pornografisch of ander aanstootgevend materiaal op te slaan op de servers in beheer van APProvisio BV of van één van haar onderaannemers. Het is het besluit van APProvisio BV en van haar alleen om te bepalen of materiaal behoort tot één van voormelde categorieën en APProvisio BV behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dat dergelijk materiaal door APProvisio BV wordt verwijderd, kan de Opdrachtgever geen beroep aantekenen of schadeclaim indienen met betrekking tot de door APProvisio BV genomen beslissing.
 8. Er mag geen ongewenste (spam)mail worden verzonden vanaf de servers in beheer van APProvisio BV of van één van haar onderaannemers. In het geval dat deze regel door de Opdrachtgever wordt geschonden, behoudt APProvisio BV zich het recht voor om de bevoegde autoriteiten daarvan in te lichten en inloggegevens daaraan door te geven. Bovendien behoudt APProvisio BV zich het recht voor om betaling te vereisen in hoofde van de Opdrachtgever voor de prestaties die door haar werden geleverd om dergelijke informatie door te geven aan de bevoegde autoriteiten.
 1. Een hostingcontract bij APProvisio BV mag in geen geval worden gebruikt om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot systemen die in verbinding staan met internet (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot interne of externe ‘hacking’). Indien APProvisio BV op de hoogte is of door de bevoegde autoriteiten op de hoogte wordt gebracht van dergelijke activiteiten of van criminele activiteiten, wordt het hostingcontract, ongeacht het land waarvan de wet geschonden wordt, onmiddellijk beëindigd en behoudt APProvisio BV zich het recht voor alle relevante informatie door te sturen naar de bevoegde autoriteiten.
 2. APProvisio BV behoudt zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een hostingcontract te beëindigen en dit zonder vergoeding of terugstorting in welke vorm dan ook, indien de Opdrachtgever zich niet aan deze Algemene Voorwaarden houdt, indien hij de hulpmiddelen die op internet beschikbaar zijn verkwist of misbruikt, de functionaliteit van internet verstoort, de etiquette overtreedt die op een bepaald moment geldt, bijvoorbeeld door informatie door te spelen over de privé-aangelegenheden van anderen of op een andere manier de gebruikers van internet ongerief te bezorgen.
 3. APProvisio BV behoudt zich het recht voor om het gebruik van of de toegang tot haar diensten in het kader van de hostingcontracten te beperken of de snelheid ervan te verlagen indien dit vereist is om operationele of veiligheidsredenen. In het geval van operationele of veiligheidsredenen behoudt APProvisio BV zich het recht voor om zich toegang te verschaffen tot de gebruikersdata van de Opdrachtgever. In dergelijke gevallen zullen de medewerkers van APProvisio BV of deze van haar onderaannemers gehouden zijn aan professionele geheimhouding. Elke andere toegang tot gebruikersdata vereist de goedkeuring vanwege de Opdrachtgever of vanwege een bevoegde rechtbank. APProvisio BV garandeert niet aan haar klanten dat ze geen ongewenste e-mails zullen ontvangen.
 4. Het gebruik van de hostingdiensten van APProvisio BV geschiedt volledig op eigen risico van de Opdrachtgever. APProvisio BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid, enz. van de informatie die de Opdrachtgever verzendt of ontvangt via het internet.
 5. De verantwoordelijkheid van APProvisio BV omvat niet eventueel operationeel verlies, verlies van gegevens, winstderving, verlies van goodwill of andere indirecte verliezen van de Opdrachtgever die ontstaan door het gebruik van de hostingdiensten van APProvisio BV.
 6. APProvisio BV is niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit onderbrekingen, storingen of kosten die APProvisio BV noodzakelijk acht om technische, operationele en onderhoudsredenen of die vereist zijn door de overheid, tenzij APProvisio BV heeft nagelaten maatregelen te nemen om de daaruit voortvloeiende ongemakken te beperken.
 7. APProvisio BV is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door de eigen IT-omgeving van de Opdrachtgever of veroorzaakt door de Opdrachtgever of externe partijen.

D. Voor de diensten en leveringen met betrekking tot het ontwerp, de bouw en het onderhoud van een website:

1. Onze werkwijze

  1.1. Vrijblijvend kennismakend gesprek

1.1.1. Indien een kandidaat-Opdrachtgever bij haar een bestelling overweegt, biedt APProvisio BV een vrijblijvend kennismakend gesprek aan als eerste stap van een geslaagde samenwerking. Tijdens dit gesprek wil APProvisio BV enerzijds haar werkwijze verduidelijken en anderzijds meer inzicht verwerven in de marketing en communicatiestrategie van de onderneming of de vereniging van de kandidaat-Opdrachtgever. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via info@approvisio.com of via het contactformulier op de bedrijfswebsite www.approvisio.com.

1.1.2. APProvisio BV komt hiervoor ter plaatse bij de kandidaat-opdrachtgever, die hiertoe een rustige vergaderruimte moet voorzien, indien mogelijk met een laptop met internetaansluiting en een projector, maar minstens met een WIFI-verbinding.

1.1.3. Tijdens dit gesprek bespreekt APProvisio BV de voornaamste bedrijfsprocessen

(aankoop, productie, marketing, verkoop, boekhouding, …) met de kandidaat-opdrachtgever, maar is er zeker ook al ruimte om van gedachten te wisselen over de functionaliteit die de kandidaat-opdrachtgever zou wensen en al vrijblijvend te spreken over mogelijke keuzes naar stijl en vormgeving toe. De kandidaat-opdrachtgever kan gerust voorbeelden tonen van websites waarvan hij bepaalde aspecten goed vindt of waarvan hij elementen niet kan waarderen. Vanuit APProvisio BV zullen enkele van de recente verwezenlijkingen worden voorgesteld alsook enkele mogelijke stijlen, die de basis zouden kunnen vormen voor een ontwerp van een website voor de kandidaat-opdrachtgever.

1.1.4. APProvisio BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor slechts een website te ontwikkelen voor de Opdrachtgever indien deze ook een hostingcontract bij APProvisio BV voor deze site afsluit.

  1.2. Functioneel eisenpakket

1.2.1. Na afloop van het vrijblijvend kennismakend gesprek kan een overeenkomst tot aanneming worden besproken tussen partijen, op basis van de bepalingen in deze offerte, aangevuld met specifieke bepalingen waar nodig.

1.2.2. Na het vrijblijvend kennismakend gesprek, al dan niet gevolgd door het sluiten van een overeenkomst tot aanneming, stelt APProvisio BV een functioneel eisenpakket op, waaraan de door de Opdrachtgever bestelde website zal dienen te voldoen. Hierbij houdt APProvisio BV ook rekening met eventuele uitbreidingen en verdere ontwikkeling van de website naar de toekomst toe, zodat de Opdrachtgever, binnen het bestaande concept, daar eventueel voor zal kunnen opteren gedurende de looptijd van het onderhoudscontract en dit aan een voordelig tarief van 45 EUR/uur (exclusief btw) en 6,00 EUR per foto (exclusief btw), met uitzondering van uren voor (technische) vertalingen Nederlands/Frans/Engels, het ontwerpen en de aanmaak van logo’s en iconen en het retoucheren en bewerken van foto’s, die altijd in regie zullen worden aangerekend aan een tarief van 60,00 EUR/uur (exclusief btw) en van uren voor het schrijven van teksten in het Nederlands (copywriting) en het maken van een bedrijfs- of voorlichtingsfilm (eventueel met animatie) die eveneens alle in regie zullen worden aangerekend aan een tarief van 50,00 EUR/uur (exclusief btw).

1.2.3. Het doel van het functioneel ontwerp is om op een voor alle partijen heldere manier de doelstellingen van de website te omschrijven, alsook de daaraan verbonden functionele eisen. Bovendien is het de bedoeling om richtlijnen op te nemen voor zowel de gewenste navigatiestructuur, het design van de website en de gebruikte implementatietechnieken.

1.2.4. Eens het functioneel eisenpakket is opgesteld, zal het worden doorgesproken met de Opdrachtgever en na goedkeuring hiervan, kan door de Opdrachtgever het nodige materiaal (teksten, bedrijfsgegevens, fotomateriaal, video’s, geluidsfragmenten, gegevensbestanden, …) worden aangeleverd.

1.2.5. APProvisio BV behoudt zich het recht voor om bijkomende kosten aan te rekenen aan de Opdrachtgever voor het herwerken van aangeleverde teksten of ander materiaal, mocht de kwaliteit hiervan door APProvisio BV als ontoereikend worden ervaren en kan ook weigeren bepaald materiaal te verwerken in de website, mocht dit om technische

redenen buitensporig hoge kosten met zich meebrengen, tenzij de Opdrachtgever zich uitdrukkelijk, voorafgaand aan het verrichten van de prestaties en schriftelijk bereid verklaart deze te vergoeden.

1.2.6. Wanneer de Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn van 30 dagen na het overmaken van het functioneel eisenpakket schriftelijk reageert op het voorgestelde functioneel ontwerp, gaat APProvisio BV ervan uit dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de bepalingen zoals hernomen in het functioneel eisenpakket.

1.2.7. Het functioneel ontwerp zal na goedkeuring door de eindklant een bindend document vormen voor de ontwerpers en de programmeurs van APProvisio BV, maar kan na goedkeuring, mits eenvoudige kennisgeving aan de eindklant, toch nog éénzijdig bijgesteld of verfijnd worden door APProvisio BV, mocht dit om technische redenen noodzakelijk blijken.

1.2.8. Bovendien behoudt APProvisio zich te allen tijde het recht voor om gedurende de uitvoering van de opdracht, eventuele bijkomende kosten in rekening te brengen indien deze onvermijdelijk voortvloeien uit de implementatie van het door de eindklant goedgekeurde functioneel ontwerp en deze niet voorzien waren in de oorspronkelijke offerte.

1.2.9. In elk geval zijn de bepalingen van het functioneel eisenpakket ondergeschikt aan de algemene voorwaarden van APProvisio BV en aan de bepalingen van de door de klant goedgekeurde offerte en de opdrachtbevestiging en ook aan die van de gesloten aannemingsovereenkomst, voor zover deze laatste door partijen werd opgesteld en ondertekend.

1.2.10. APProvisio BV behoudt zich eveneens het recht voor om tijdens de uitvoering van de opdracht een afzonderlijke offerte op te maken voor de eindklant voor prestaties die door de eindklant gewenst worden en die passen binnen het door de eindklant goedgekeurde functioneel ontwerp, maar die niet essentieel zijn voor de goede werking van de website en die voor gevolg zouden hebben dat het aantal uren dat beraamd werd in de oorspronkelijke offerte met meer dan 10% zou worden overschreden.

  1.3. Document ‘Stijl en Ontwerp’

1.3.1. Op basis van het verkregen materiaal en het goedgekeurde functionele eisenpakket, zal APProvisio BV aan de Opdrachtgever een geschikt ontwerp voorstellen in een stijl die is aangepast aan de marketing en communicatiestrategie van de Opdrachtgever. Hiertoe wordt een document ‘stijl en ontwerp’ aan de Opdrachtgever ter goedkeuring overgemaakt.

1.3.2. Waar het doel van het document met betrekking tot het functioneel ontwerp was om op een voor alle partijen heldere manier de doelstellingen van de website te omschrijven, alsook de daaraan verbonden functionele eisen en tevens om daarin de richtlijnen op te nemen voor zowel de gewenste navigatiestructuur, het design van de website en de gebruikte implementatietechnieken, ligt het in de bedoeling om de focus te verleggen naar hoe de website er eigenlijk zal gaan uitzien en wil APProvisio BV met dit document d e ‘look and feel’ vastleggen van de website, alvorens in een volgende fase in overleg geschikt fotomateriaal hiervoor aan te maken of uit te zoeken en invulling te geven aan alle tekstkaders op basis van bestaand, te vertalen of door de Opdrachtgever zelf te schrijven tekstmateriaal.

1.3.3. Net zoals het functioneel eisenpakket moet ook het document ‘Stijl en Ontwerp’ door de Opdrachtgever goedgekeurd worden. Uiteraard staat het de Opdrachtgever vrij om opmerkingen te maken rond de stijl en lay-out van het door APProvisio BV voorgestelde ontwerp. Wanneer de Opdrachtgever evenwel niet binnen een redelijke termijn van 30 dagen na het overmaken van het document ‘Stijl en Ontwerp’ schriftelijk reageert op het voorgestelde ontwerp, gaat APProvisio BV ervan uit dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de bepalingen zoals hernomen in het document ‘Stijl en Ontwerp’.

1.3.4. De gebruikte foto’s in het document ‘Stijl en Ontwerp’ zijn in beginsel niet de foto’s zijn die op de website van de Opdrachtgever zullen verschijnen. Deze zullen op maat door de Opdrachtgever of door APProvisio BV moeten worden uitgezocht of aangemaakt.

1.3.5. Het document ‘stijl en ontwerp’ zal na goedkeuring door de Opdrachtgever een bindend document vormen voor de ontwerpers en de programmeurs van APProvisio BV, maar kan na de goedkeuring, mits eenvoudige kennisgeving aan de opdrachtgever, toch nog éénzijdig bijgesteld of verfijnd worden door APProvisio BV, mocht dit om technische redenen noodzakelijk blijken.

1.3.6. Bovendien behoudt APProvisio BV zich te allen tijde het recht voor om gedurende de uitvoering van de opdracht, eventuele bijkomende kosten in rekening te brengen indien deze onvermijdelijk voortvloeien uit de implementatie van het door de opdrachtgever goedgekeurde document ‘Stijl en Ontwerp’ en deze niet voorzien waren in de oorspronkelijke offerte.

1.3.7. In elk geval zijn de bepalingen van het document ‘Stijl en Ontwerp’ ondergeschikt aan de algemene voorwaarden van APProvisio BV en aan de bepalingen van de door de Opdrachtgever goedgekeurde offerte, opdrachtbevestiging en functioneel eisenpakket en ook aan die van de gesloten aannemingsovereenkomst, voor zover deze laatste door partijen werd opgesteld en ondertekend.

  1.4. Eigenlijke programmatie

1.4.1. Pas na de goedkeuring door de Opdrachtgever van het document ‘Stijl en Ontwerp’ wordt het definitieve ontwerp vastgelegd en start de programmatie en/of het aanpassen van de website van de Opdrachtgever naar de noden van de bedrijfsactiviteit.

1.4.2. APProvisio BV behoudt zich ehet recht voor om tijdens de uitvoering van de

opdracht een afzonderlijke offerte op te maken voor prestaties die door de opdrachtgever gewenst worden en die passen binnen het door de opdrachtgever goedgekeurde document ‘stijl en ontwerp’, maar die niet essentieel zijn voor de goede werking van de website en die voor gevolg zouden hebben dat het aantal uren dat beraamd werd in de oorspronkelijke offerte met meer dan 10% zou worden overschreden.

  1.5. Voorlopige en definitieve oplevering

1.5.1. Na het voltooien van de programmatie van de website, wordt de volledige website ter goedkeuring voorgesteld aan de Opdrachtgever, waarna ze in haar definitieve vorm online zal worden geplaatst. Het online plaatsen van de website geldt als voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt.

1.5.2. Wanneer de Opdrachtgever in antwoord op het verzenden van de ‘aanvraag tot voorlopige overlevering’, hetzij via de gewone post of via elektronische weg, nalaat om schriftelijk te reageren binnen een termijn van 30 dagen, kan de website door APProvisio BV online worden geplaatst, wat zal gelden als voorlopige oplevering.

1.5.3. De opdrachtgever blijft in de gelegenheid tot aan de voorlopige oplevering van de website om de optie ‘onderhoud’ bij te bestellen aan het aangeboden gunsttarief in de oorspronkelijke offerte. Indien hij er voor opteert om dit niet te doen, zullen alle prestaties na het online plaatsen van de website onderworpen zijn aan de dan geldende voorwaarden en tarieven en zullen ze het voorwerp vormen van een afzonderlijke offerte.

1.5.4. De definitieve oplevering vindt eveneens stilzwijgend plaats 30 dagen na het online plaatsen van de website. Binnen deze termijn kan de Opdrachtgever nog opmerkingen maken.

2. Duur en beëindiging

2.1. Het ontwerpen en programmeren van een nieuwe website of het herwerken van een bestaande website zijn prestaties die worden uitgevoerd in regie. De Opdrachtgever kan er evenwel steeds voor opteren om aan een voordelig tarief een pakket uren te bestellen,

2.2. APProvisio BV behoudt zich eveneens het recht voor om tijdens de uitvoering van de opdracht een afzonderlijke offerte op te maken voor prestaties die door de opdrachtgever gewenst worden en die passen binnen het door de opdrachtgever goedgekeurde functioneel eisenpakket of het goedgekeurde document ‘stijl en ontwerp’, maar die niet essentieel zijn voor de goede werking van de website en die voor gevolg zouden hebben dat het aantal uren dat beraamd werd in de oorspronkelijke offerte of opdrachtbevestiging met meer dan 10% zou worden overschreden.

2.3. Prestaties waarvoor voorafgaandelijk geen levertermijn werd overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn, behoudens andersluidende overeenkomst.

2.4. De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet.

2.5. Na publicatie op het internet volgt een periode van 30 dagen waarin de Opdrachtgever nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.

3. Tarieven en betalingsmodaliteiten

3.1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de Opdrachtgever en APProvisio BV en/of een offerte, opdrachtbevestiging, bestelbon of aannemingsovereenkomst wordt ondertekend of wanneer een factuur niet binnen de opgegeven termijn werd betwist, is de Opdrachtgever betalingsplichtig.

3.2. Het kennismakend gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos, tenzij na het plaatsen van een bestelling nog door de Opdrachtgever van de bestelling wordt afgezien of bij contractuele wanprestatie van de Opdrachtgever, in welk geval de in dat kader door APProvisio BV gepresteerde uren en de gemaakte kosten voor verplaatsing alsnog door de Opdrachtgever zullen dienen te worden vergoed, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling zal nodig zijn.

3.3. Indien na afloop van een vrijblijvend kennismakend gesprek of op basis van een offerte tot verdere samenwerking besloten wordt, dient een voorschot te worden betaald van 40% van de totale geraamde aannemingssom.

3.4. Bij complexe opdrachten kan door APProvisio BV een opdrachtbevestiging worden opgemaakt en ter ondertekening aan de Opdrachtgever worden voorgelegd, waarin de totale beraamde aannemingssom zal worden bepaald, inclusief de gewenste opties. Hierop dient dan door de Opdrachtgever een voorschot te worden betaald van 40%, waarvoor hij met gelijke post een factuur zal ontvangen.

3.5. Pas van zodra het eerste gevraagde voorschot op rekening van APProvisio BV zal zijn toegekomen, kunnen de werkzaamheden van start gaan. Met de storting van dit bedrag verklaart de klant zich akkoord met de gehele offerte.

3.6. Na goedkeuring door de Opdrachtgever van het functionele eisenpakket dient een tweede voorschot van 20% te worden betaald.

3.7. Na goedkeuring door de Opdrachtgever van het definitieve ontwerp zoals voorgesteld in het document ‘stijl en ontwerp’ is een derde voorschot van 20% verschuldigd.

3.8. Na het voltooien van de programmatie en bij goedkeuring door de klant van de volledige website, zal het saldo van 20% dienen te worden betaald.

3.9. Bij gebreke aan ontvangst van de gevraagde voorschotten binnen 15 dagen na uitnodiging tot betaling, zullen de werkzaamheden worden opgeschort, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vraag tot schadevergoeding in hoofde van de klant en onverminderd het recht op vraag tot schadevergoeding vanwege APProvisio BV.

3.10. Bovendien behoudt APProvisio BV zich het recht voor een voorlopige of definitieve website offline te halen bij niet-tijdige betaling van het saldo, binnen de 30 dagen na

uitnodiging tot betaling, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn.

3.11. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle uren voor besprekingen volgend op het vrijblijvend kennismakend gesprek, niet inbegrepen in de offerteprijs en zullen zij, net als alle bijkomende uren die worden gepresteerd door APProvisio BV tot aan de oplevering van de website voor analyse, ontwerp en ontwikkeling, testen en implementatie van software en documentatie, administratieve ondersteuning, bovenop het forfait van de uren die voorzien zijn in de offerte, pro rata aan de Opdrachtgever worden aangerekend aan een voordelig tarief van 47,00 EUR per uur (exclusief btw) en 6,00 EUR per foto (exclusief btw) en aan een tarief van 0,44 EUR per km (exclusief btw) op een afzonderlijke slotfactuur die aan de Opdrachtgever zal worden toegestuurd bij de definitieve oplevering van de website, die stilzwijgend plaatsvindt 30 dagen na het online plaatsen van de website. Met dit bedrag wordt geen rekening gehouden bij het bepalen van de totale geraamde aannemingssom.

3.12. Deze bijkomende prestaties zullen worden aangerekend op een afzonderlijke slotfactuur die aan de Opdrachtgever zal worden toegestuurd bij de definitieve oplevering van de website. Met dit bedrag wordt geen rekening gehouden bij het bepalen van de totale geraamde aannemingssom.

3.13. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld, zijn de gepresteerde uren voor (technische) vertalingen Nederlands/Frans/Engels, het verlenen van juridisch of bedrijfskundig advies, het ontwerpen en de aanmaak van logo’s en iconen en het retoucheren en bewerken van foto’s, niet inbegrepen in de offerteprijs en worden ze in regie aangerekend aan een tarief van 60,00 EUR per uur (exclusief btw).

3.14. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld, zijn de uren voor het schrijven van teksten in het Nederlands (copywriting) en het maken van een bedrijfs- of voorlichtingsfilm (eventueel met animatie) niet inbegrepen in de offerteprijs en zullen ze in regie worden aangerekend aan een tarief van 50,00 EUR per uur (exclusief btw).

3.15. De afrekening en facturatie van de uren in regie zal op tweewekelijkse basis geschieden.

3.16. De intellectuele rechten blijven volledig eigendom van APProvisio BV. De Opdrachtgever verkrijgt door de betaling slechts de toelating vanwege APProvisio BV de aangemaakte, vertaalde of aangeleverde teksten, logo’s, foto’s en ander audiovisueel materiaal te gebruiken op zijn website.

4. Verplaatsingsvergoeding

4.1. Voor alle verplaatsingen in het kader van het ontwerp, de bouw en het onderhoud van een website, met uitzondering van die voor het kennismakend gesprek, zal door APProvisio BV een forfaitaire vergoeding in rekening worden gebracht van 0,44 EUR per km (exclusief btw) vanaf de maatschappelijke zetel tot op de plaats van de te verrichten prestaties.

5. Garantiebepaling

5.1. Mits de Opdrachtgever ten laatste bij oplevering van de website de optie opleiding beheer website en de optie onderhoud heeft besteld, garandeert APProvisio BV het goede functioneren van de website en de verdere ondersteuning ervan gedurende de duurtijd van het onderhoudscontract en dit tot aan de eerste onderbreking hiervan. De garantietermijn kan echter niet de termijn van 2 jaar na het online plaatsen van de website overschrijden.

5.2. APProvisio BV zorgt ervoor dat de website correct wordt weergegeven in de meest recente stabiele versie van de meest gebruikte browsers (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox en Apple Safari) op dat moment. APProvisio BV is niet verantwoordelijk voor de mogelijk incorrecte weergave in oudere browserversies of browserversies die na de voorlopige oplevering van de website zijn uitgebracht.

6. Verdere ontwikkeling

6.1. Indien een Opdrachtgever een oorspronkelijk bij APProvisio BV bestelde website wenst uit te breiden gedurende de looptijd van het onderhoudscontract en voor zover de voorziene uitbreiding mogelijk blijkt binnen het bestaande concept, zal APProvisio BV dit graag voor haar rekening nemen aan dezelfde voordelig tarieven als hernomen sub ‘3.Tarieven en betalingsmodaliteiten’, geldig op het ogenblik van voorlopige oplevering van de website.

6.2. Indien een Opdrachtgever van deze optie gebruik wil maken, aanvaardt de Opdrachtgever dat APProvisio BV eventueel en in zoverre als nodig een aangepast design voorstelt. Dit aanbod blijft geldig tot maximaal 2 jaar na het online plaatsen van de website.

7. Onderhoudscontracten & exclusiviteit

7.1. Onderhoudscontracten vangen aan op de dag van de voorlopige oplevering en worden voor onbepaalde duur aangegaan, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.

7.2. Onderhoudscontracten van onbepaalde duur zijn te allen tijde opzegbaar mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

7.3. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door APProvisio BV aan de Opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.

7.4. Een laattijdige betaling van één of verschillende facturen inzake onderhoud, levert vanaf de eerste dag na de vervaldag een schorsing op van het recht op onderhoudsprestaties, waarbij de resterende termijnen onverminderd verschuldigd zullen zijn.

7.5. Indien een Opdrachtgever wenst dat APProvisio BV geen opdrachten aanvaardt van andere klanten die in dezelfde sector of in dezelfde regio actief zijn als de Opdrachtgever, dient dit ten laatste bij de voorlopige oplevering van de website uitdrukkelijk en schriftelijk te worden aangevraagd aan APProvisio BV door de Opdrachtgever en zal APProvisio BV dit slechts aanvaarden gedurende de looptijd van het onderhoudscontract en mits de jaarlijkse betaling van een vast bedrag, dat in onderling overleg dient te worden vastgesteld ten laatste op het ogenblik van de voolopige oplevering van de website, maar dat vervolgens jaarlijks in onderling overleg kan worden herzien. Bij gebreke aan het bereiken van een akkoord hieromtrent 30 dagen na start van de gesprekken tot herziening, vervalt de exclusiviteit. De exclusiviteit is steeds wederkerig in die zin dat de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de exclusiviteit aanvaardt voor alle internetdiensten beroep te zullen doen op APProvisio BV.

8. Prijzen en gestanddoeningstermijn

8.1. Alle prijzen hernomen in de offertes van APProvisio BV zijn gesteld in euro, zijn geldig gedurende een maand na offertedatum en exclusief btw.

8.2. De opgegeven tarieven zijn in principe vast. Er is evenwel een aanpassing aan de levensduurte ( = indexatie) mogelijk van zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs of het oorspronkelijk overeengekomen uurtarief meer dan 1 jaar oud is. Een prijsaanpassing is ook mogelijk wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen, software- of onderdelenprijzen met minstens 10% hebben doen stijgen.

8.3. Andere tariefwijzigingen worden door APProvisio BV minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de Opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond voor beëindiging opleveren.

9.1. Al het door APProvisio BV vervaardigde materiaal mag niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites, brochures of promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, zonder uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming vanwege APProvisio BV.

9.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, blijft de eigendom van door APProvisio BV verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen volledig bij APProvisio BV. In het eerste geval kan APProvisio BV hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is APProvisio BV gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

9.3. APProvisio BV behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis wordt gebracht van derden.

9.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, is het niet toegestaan om de verwijzing naar APProvisio BV of een andere verwijzing in die richting onderaan de websites of andere door APProvisio BV gecreëerde online pagina’s te verwijderen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is APProvisio BV gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10. Coördinaten

10.1 De Opdrachtgever dient APProvisio BV terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de contact- of bedrijfsgegevens van de Opdrachtgever. Dit geldt voor elke adreswijziging, wijziging wat betreft contactpersoon of bevoegde persoon, telefoon- of faxgegevens, emailadressen, domeinnamen, enz. …

10.2 Wanneer de Opdrachtgever nalaat dit te doen, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door APProvisio BV geleden schade.